Pisano Uygulama Nedir ve大小NasılYardımcıOlur?

Bir restorandamüşteripersonelden su istiyor。 保留所有权利。 Aynışekildeyoğunluktanötürümüşteri,geciken susiparişiniyineleyeceğibir personelbulamıyor。 Bu,ne kadarmüşteriodaklıolunursa olunsun她的işletmeninbaşınagelebilecekolağanbir durum。 buradaolağanolmayanişletmeninmüşterisinealternatif biriletişimyoluyaratmamışolmasıolurdu。

Müşterininsesini iletmesiiçinişletmeiçerisindebirçokyol var。 或与其他人分享您的信息。yollarıolmalıkimüşterininsesi gerekli yereulaşsın。 您可以从其他语言中选择“语言”或“语言”。 Aksi durumdamüşterilerinizinişletmenizile ilgilisıkıntılarıgözdenkaçırabilir,düzeltebileceğinizbirhatanındevam etmesine ve gerikazanabileceğinizmüşterilerinizikaybetmenize sebepola。

Fakat buörnekhikayede restoran Pisano kullanarak kendisiylemüşterisiarasındakesintisizanlıkbiriletişimkanalıkuruyor。

Pisano platformuüzerindenyazılan她的上司,Pisanoakıllıtelefonuygulamasısayesindeanındayetkilikişilerintelefonuna iletilir。 Akıllıetiketleme sayesinde gelen geri bildirimin dahaaçmadanolumlu-olumsuz ya da aciliyet durumunugörebilirsiniz。

Örnekolayda,siparişigeciken vemüsaitpersonel布拉马扬müşteride Pisano platformunu kullanarakşikayetinibildirir。 Burada dikkat edilmesi gerekenşeymüterigeri bildirimlerinin birkısmındaaksiyon uzun soluklu bir planayayılabilirkenbazılarındaanlıkaksiyonalınmasıgerekirir。 Bu olay daanlıkaksiyonalınmasıgereken olaylardan biri。 Bu sorunmüşterirestoraniçerisindeikençözülmezsekötübir deneyim olarak kalacak。 Ve 1kötüdeneyimi iyi bir deneyimeçevirmekiçinDanışmanRuby Newell-Legner’indediğigibi 12 iyi deneyim yaratmak gerekiyor。 Yani birmüşterikötübir deneyimi ancak,aynıişletmede,在iki iyi deneyimyaşadıktan桑德拉unutuyor上。

Müşterisinikaybetmek istemeyenişletmeolumsuz geri bildirim olarak etiketlenen ve telefonuna gelenmüşterimesajınıhemenaçıpyetkilikişiyeaynıPlatformüzerindenatar。 Personümüşterininsiparişinigötürerekmüşteridenbizzatözürdiler。 Bıraktığıbildirimehızlıbir geridönüşalanmüşterikendisiniözelhisseder ve bu deneyim olumlu birşekildeaklındakalır。 bu bu bunun gibiörneklerişletmeninsadıkmüşteriniarttırmasındaenönemliadımlardanbiridir。